Upplands socknar      Karta och förteckning
Genom 1862 års kommunalförordningar som trädde i kraft den 1 januari 1863 avskaffades kyrkosocknarna som administrativa enheter i Sverige. De ersattes med två nya förvaltningsorgan: den borgerliga landskommunen och den kyrkliga församlingen.

Om Uppsala

Karta över Uppsala stad 1800

GENOM SEKLERNAS UPPSALA
Ur Svenska turistföreningens årsbok 1915

Om fångvården
Oj! Mina släktingar hade hamnade i fängelse.
Här en översikt om livet i fängelset 

 

Om Upplands regemente

Försvarsordningen 1544 – 1721
Ur Polacksbacken, En gammal lägerplats, 1982

Fänikor och utskrifning inom Upland
Ur Bergström, Otto: Kungl Uplands Regementes Historia , 1882

Om Rasbo kompani
Ur Lars-Erik Karlsson: Från forntid till nutid i Rasbo, 2019 

 

 

Litteratur:

Berg m.fl. Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808, Uplands lantvärns elddop.
                    Samulesson, Gunnar, Lantvärnet 1808 – 1809
                    Unger, Gunnar. Svensk Sjökrigshistoria 1680 – 1814 sid 224 och följande.

                  Quennerstedt, Axel:  Indelte Soldaten ,  1887        

Läsa mer om indelta soldater

Backman, Christina:  Oförskräckte, trogne, nyktra och litet högfärdige.
Bondkyrko indelta soldater 1684 – 1901   

Berg, Lars Ott m.fl: Upplands regemente 400 år, förbandet, hembygden och dess försvar. 2017

Bergström, Otto: Kongl. Upands Regementes historia. 1882

Ericson, Lars: Svenska knektar Nya utökade uppl. 2002. 

Ericson Wolke, Lars: Soldatforska! 2013

Holm, Torsten: Kungl. Upplands Regementes Historia. Uppsala 1958. 

Karlsson, Åsa och Palm, Håkan: Med Upplands regemente under fyra sekler. 1998

Kumm, Elfred: Indelt soldat och rotebonde 1949 

Westergren, Per-Olof: Upplands regemente: berättelser och historier 1998

Quennerstedt, Axel och  Cederström, Gustaf: Indelte soldaten 1887

Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne 1844.
Det är en avskrift på 82 A4-sidor  med kompletteringar fram till år 1855. 
Kan beställas hos Sten Gillgren sten.gillgren@comhem.se

Släkthistoriskt Forum nr 3/2003.)

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek”, 763 82 Hallstavik, en verklig guldgruva.
Hemsida: http://www.smb.nu/