Gällande stadgar

Antagna vid föreningsmöte den 23 september 1987 med ändringar fastställda vid årsmöte den 12 mars 1992. Namnändring och stadgeändringar antagna 18 mars och den 20 september 2008.

1 § FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Upplands släktforskarförening, en ideell förening, ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Tidigare kallad Föreningen Släktforskare i Uppland.

2 § FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen.

I sin verksamhet söker föreningen samarbete med bland annat arkiv, bibliotek och hembygdsföreningar. Föreningens verksamhetsområde är landskapet Uppland.

3 § MEDLEMSKAP

Medlemskap får alla som anmäler sitt intresse och betalar den årsavgift som gäller enligt beslut av föreningsmöte. Vid inträde under det andra kalenderhalvåret har ny medlem att erlägga halv årsavgift. Betalning som sker under de två sista månaderna gäller även för kommande år.

4 § STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vars ledamöter väljs på årsmöte.

Styrelsen skall bestå av en ordförande, som väljs varje år, och ytterligare sex ledamöter, valda för två år med växelvis tre och tre avgående. För styrelsen skall årligen utses två suppleanter. Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden, där de har yttrande- och förslagsrätt. Vid förfall för ordinarie ledamot inträder i dennes ställe den suppleant som först blivit vald.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Vid omröstning skall den mening gälla varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Om endast fyra ledamöter är närvarande, krävs för ett giltigt styrelsebeslut att samtliga ledamöter kallats och att de närvarande är eniga.

5 § VALBEREDNING

Vid årsmöte utses en valberedning om tre personer som till kommande årsmöte avger förslag till styrelse och revisorer.

6 § REVISION

Vid årsmöte utses två revisorer och en revisorssuppleant.

7 § RÄKENSKAPSPERIOD

Räkenskapsperioden för föreningen sammanfaller med kalenderår.

Senast 30 dagar före ett årsmöte skall styrelsen lämna protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning.

8 § FÖRENINGSMÖTEN

Årsmöte hålls årligen under mars månad. Före utgången av november månad skall årligen hållas föreningsmöte för beslut om budget och årsavgift för nästkommande år.

Annat föreningsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner detta påkallat eller framställning därom inkommit från minst en femtedel av medlemmarna.

Kallelse till årsmöte samt till föreningsmöte som har att besluta om budget och årsavgift skall meddelas till medlemmarna minst 21 dagar i förväg.

Avser kallelse annat föreningsmöte skall den meddelas minst 14 dagar i förväg och innehålla orsak till mötet. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av sekreterare vid mötet
 4. Val av justerare för dagens protokoll
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Föredragning av revisorernas berättelse
 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
 8. Val av ordförande i föreningen
 9. Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 10. Val av revisorer och revisorssuppleant
 11. Val av ledamöter i valberedning
 12. Behandling av ärenden som medlemmar anmält
 13. Behandling av ärenden som styrelsen anmält

9 § MOTIONER

Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall inlämnas till styrelsen före den 1 februari.

10 § FÖRENINGSSAMMANKOMSTER

Styrelsen äger kalla medlemmarna till andra sammankomster än föreningsmöten, när så finnes påkallat.

11 § STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa måste minst 90 dagar förflyta. Kallelse till dessa möten skall innehålla förslag till ny lydelse.

12 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut därom av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten måste 90 dagar förflyta. Upplöses föreningen skall dess arkivhandlingar överlämnas till Föreningen Folkrörelsearkivet i Uppsala län. Övriga tillgångar skall överlåtas till sammanslutning inom verksamhetsområde med likartade intressen som föreningens eller till länsbiblioteket i Uppsala.

Äldre stadgar